Çalışma Yönergesi

8 ay önce

ARNAVUTKÖY KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Arnavutköy’deki kent yaşamında, kent vizyonu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlılık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Arnavutköy Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge; Arnavutköy Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76 ncı maddesi, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ve 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönergenin uygulanmasında:

a)  Belediye: Arnavutköy Belediyesi’ni,

b)  Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Arnavutköy’ün kalkınma önceliklerinin, sorunlarının ve vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Arnavutköy sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluş olan Arnavutköy Kent Konseyi’ni,

c) Meclisler: Kadın, gençlik, çocuk ve engelli meclisleri başta olmak üzere, Arnavutköy Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

ç) Çalışma Grupları: Arnavutköy Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere yürütme kurulu tarafından oluşturulan grupları,

d) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

f) YG21: Yerel Gündem 21’i,

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Arnavutköy Kent Konseyi’nin Amacı, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma ilkeleri

Arnavutköy Kent Konseyi’nin Amacı ve Oluşumu

MADDE 5 -

a) Arnavutköy Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi; sivil toplumun güçlendirilmesi ile çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar.

b) Arnavutköy Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76 ncı maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca 23.09.2011 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında oluşmuştur.

 

Arnavutköy Kent Konseyi’nin Görevleri

MADDE 6 – Arnavutköy Kent Konseyi’nin görevleri:

a) Arnavutköy’de demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Arnavutköy’de sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Arnavutköy’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Arnavutköy’ün kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Arnavutköy’ün kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Arnavutköy’de sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Arnavutköy’de sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

h) Arnavutköy’de çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

ı) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

i) Arnavutköy Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Arnavutköy Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamak,

j) Diğer kent konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmek.

 

Arnavutköy Kent Konseyi’nin Çalışma İlkeleri

MADDE 7 - Arnavutköy Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

a) YG21 süreci kapsamında, Arnavutköy’e sahip çıkma, aktif katılım ve çözümünde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Arnavutköy’ün yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Arnavutköy kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Arnavutköy Kent Konseyi’nin, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arnavutköy Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

 

Arnavutköy Kent Konseyi Üyeliği

MADDE 8 - Arnavutköy Kent Konseyi; Arnavutköy’deki merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Arnavutköy Kaymakamı veya temsilcisi,

b) Arnavutköy Belediye Başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Arnavutköy Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Arnavutköy Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının, 20’den az olmamak üzere kendi aralarında seçecekleri temsilcileri,

d) Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin ilçe örgütlerinin birer temsilcisi,

e) Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer temsilcisi,

f) Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde örgütlü olan işçi, memur, ve işveren sendikalarının birer temsilcisi,

g) Arnavutköy Noter Odası’nın bir temsilcisi,

h) Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde örgütlü olan ve kamu yararı statüsü olan derneklerin ve vakıfların birer temsilcisi,

ı) Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, çalışanlar, emekliler ve sosyal dayanışma alanlarında kurulmuş olan derneklerin birer temsilcisi,

i) Arnavutköy Kent Konseyi’nce kurulmuş olan meclis ve çalışma grupların birer temsilcisi.

 

Kent Konseyi Organları

Madde 9 - Arnavutköy Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a)    Genel Kurul,

b)   Yürütme Kurulu,

c)    Meclisler ve Çalışma Grupları,

ç) Kent Konseyi Başkanı

 

Genel Kurulun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri

MADDE 10 -

a) Genel kurul, Arnavutköy Kent Konseyi’nin en yetkili organı olup, bu yönergenin 8 inci maddesinde sayılan üyelerden oluşur,

b) Arnavutköy Kent Konseyi genel kurulunda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem iki yıl, ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. Kurum ve kuruluşlarca ilk kez belirlenen ya da herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri, kent konseyinin gündemindeki ilk genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kent konseyi yürütme kurulu başkanlığına bildirilir.

c) Arnavutköy Kent Konseyi’nin üyesi olan kurum ve kuruluşların temsilcileri, yetkili organlarının kararıyla genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.

ç) Arnavutköy Kent Konseyi yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuru talepleri, yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek kent konseyinin ilk genel kurulunda karara bağlanır.

d) Kent Konseyi yönetmeliğinde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da Arnavutköy Kent Konseyi’nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikleri, yürütme kurulunun önerisi ve genel kurulun salt çoğunluk kararı ile düşürülebilir,

e) Arnavutköy Kent Konseyi Genel Kurulu her yıl ocak ve eylül aylarında olağan olarak toplanır. Ayrıca genel kurul, Arnavutköy Kent Konseyi başkanının çağrısı ile veya yürütme kurulunun salt çoğunluk kararıyla ya da 8 inci maddede sayılan katılımcı üye sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir.

f) Genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az 10 gün önceden Arnavutköy Kent Konseyi başkanlığı tarafından katılımcılara yazı ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla kamuoyuna duyurulur,

g) Üyeler, Arnavutköy Kent Konseyi başkanlığının önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak genel kurul toplantısına katılırlar,

h) Genel kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, en az 10 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurul kararları, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

ı) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul tarafından başkanlık divanına 2 kâtip üye seçilir. Seçilen üyeler başkanla birlikte genel kurul tutanağını imzalarlar.

i) Genel kurul, yürütme kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Katılımcı üyelerin en az %10’unun talebi ve üçte birinin kabulü ile gündeme ilave yapılabilir. 

j) Genel kurul; Arnavutköy Kent Konseyi başkanı ile yürütme kurulu asil ve yedek üyelerini seçer.

k) Genel kurulca oluşturulan ve kabul edilen görüşler, Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında değerlendirilmek üzere Arnavutköy Belediyesi Meclis Başkanlığına sunulur.

 

Yürütme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma İlkeleri

MADDE 11 -

a) Arnavutköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu; genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 5 asil üye ile kadın ve gençlik meclisi başkanlarının yer aldığı toplam 7 kişiden oluşur. Genel kurulda, yürütme kurulu için ayrıca 5 yedek üye seçilir.

b) Yürütme kurulu seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

c) Yürütme kuruluna Kent Konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

ç) Yürütme kurulu ayda bir olağan, kent konseyi başkanı veya en az 3 yürütme kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

d) Yürütme kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği düşer.

e) Yürütme kurulu üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra 4’ün altına düşerse olağanüstü genel kurul yapılarak yürütme kurulu yenilenir.

 

Yürütme Kurulunun Görevleri

MADDE 12 - Arnavutköy Kent Konseyi yürütme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Arnavutköy Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak,

b) Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak,

c) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yerini, zamanını ve gündemini belirlemek,

ç) Arnavutköy Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak, bu grupların çalışmalarına destek olmak ve denetlemek,

d) Arnavutköy Kent Konseyi genel sekreterinin ve sekreterya hizmetlerini yürüten personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek,

e) Genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sunmak ve uygulamayı izlemek.

 

Kent Konseyi Başkanının Seçimi

MADDE 13 -

a) Arnavutköy Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanının görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b) Kent Konseyi Başkanının seçimi gizli oy açık sayım esasıyla yapılır; ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır, ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır, üçüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olur.

c) Kent Konseyi Başkanının izin hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

 

Kent Konseyi Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 14 - Arnavutköy Kent Konseyi başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Özel ve tüzel kişilere karşı Arnavutköy Kent Konseyi’ni temsil etmek,

b) Genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) İlgili mevzuat hükümleri ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirmek.

 

Arnavutköy Kent Konseyi Meclislerinin Oluşumu ve Çalışma Esasları

MADDE 15 - Arnavutköy Kent Konseyi bünyesinde şu meclisler oluşturulur:

a) Kadın Meclisi: Bu yönergenin 8 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi ile seçilmiş kadın yerel yöneticileri ve gönüllü kadın katılımcılardan oluşur.

b) Gençlik Meclisi: Bu yönergenin 8 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların 15-30 yaş arasındaki birer temsilcisi ile Arnavutköy’deki üniversite ve liselerin birer öğrenci temsilcilerinden oluşur.

c) Engelliler Meclisi: Bu yönergenin 8 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa birer engelli temsilcileriyle, engelli dernekleri, resmi ve özel engelli rehabilitasyon merkezi temsilcileri ve gönüllü engellilerden oluşur.

ç) Çocuk Meclisi: Bu yönergenin 8 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından önerilecek birer temsilci ile; Arnavutköy’deki İlköğretim Okullarının birer öğrenci temsilcisi ve çocuklarla ilgili dernek, vakıf ve kulüplerin birer temsilcisinden oluşur.

d) Yukarıda sayılan meclislerin genel kurullarının çalışma usul ve esasları, bu yönergede Arnavutköy Kent Konseyi genel kurulu için belirlenen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak yapılır.

e) Yukarıda sayılan meclislerin genel kurulları tarafından, en az 5 üyeden oluşan yürütme kurulu yedekleriyle birlikte seçilir, yürütme kurulları kendi arasından bir başkan ve bir kâtip üye seçer.

Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları

MADDE 16 -

a) Arnavutköy Kent Konseyi Yürütme Kurulunun kararıyla belli konu ve alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulur,

b) Çalışma grupları en az 5 kişiden oluşur. Çalışma gruplarına katılım, yürütme kuruluna yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma grubu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve bir kâtip üye seçer,

c) Yürütme Kurulu çalışma grubundan verimlilik açısından sonuç alamadığı takdirde çalışma grubu üyelerini değiştirebilir ya da grubu feshedebilir,

ç) Çalışma grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporları en az üç ayda bir olmak üzere yürütme kuruluna sunar,

d) Çalışma gruplarının süresi yürütme kurulu tarafından belirlenir,

e) Çalışmalarda katılım ve gönüllülük prensibi esas alınır,

f) Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilemez,

g) Din, dil, ırk kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılamaz,

h) İşbirliği yapılan kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerine saygı duyulur ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilir,

ı) Kurumlar ve bireyler arasında işbirliği platformları oluşturulmasına özen gösterilir,

i) Çalışmaya katılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım içerisinde olunmasına gayret gösterilir,

j) Bilgi paylaşımları tarafsız, karşılıklı ve eşit yapılır,

k) Farklı çalışma grupları arasında koordinasyon sağlanır,

l) Çalışmalar programa uygun olarak yürütülür,

m) Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır, doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz,

n) Çalışma gruplarının çalışma yöntem ve ilkeleri bu yönergedeki ilkelere uygun olarak sürdürülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Toplantı ve Görüşme Usulü

MADDE 17 - Arnavutköy Kent Konseyi organları, önceden belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

Görüşlerin İlanı

MADDE 18 - Arnavutköy Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

Genel Sekreterlik

MADDE 19 -

a) Arnavutköy Kent Konseyi Genel Sekreteri, Arnavutköy Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

b) Arnavutköy Kent Konseyi Genel Sekreteri, ilgili yönetmelikte ve bu yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

c) Genel Sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtebilir, ancak oy kullanamaz.

Sekretarya Hizmetleri

MADDE 20 - Arnavutköy Kent Konseyi’nin sekreterya hizmetleri, Arnavutköy Belediye Başkanı tarafından önerilen ve yürütme kurulu tarafından kabul edilen görevliler tarafından yerine getirilir. Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

 

Arnavutköy Kent Konseyi’nin Mali Yapısı

MADDE 21 -

a) Arnavutköy Belediyesi bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle, Kent Konseyi’ne ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar.

b) Arnavutköy Kent Konseyi yürütme kurulu, yapılacak tüm çalışmalar ile ilgili bütçenin oluşmasında belediye ile işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar.

c) Bütçeden yapılan harcamalar, yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporla genel kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

ç) Arnavutköy Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenek, yürütme kurulunun talebi üzerine gerekli hallerde nakit olarak Arnavutköy Kent Konseyi’nin banka hesabına aktarılır.

d) Harcamalar, Arnavutköy Kent Konseyi Başkanı ve genel sekreterinin müşterek imzası ile gerçekleştirilir.

e) Harcama yetki sınırlarını yürütme kurulu belirler.

 

Uygulanacak Hükümler 

MADDE 22 – Arnavutköy Kent Konseyi’nin yönetim ilkeleri, organları, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları ile diğer hususlarda bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, Kent Konseyi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlülük

MADDE 23 - Bu yönerge, Arnavutköy Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 24 - Bu yönerge hükümlerini Arnavutköy Kent Konseyi yürütme kurulu yürütür.